Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

НаукаІнформ

:

Науковi розробки: Світові орієнтири наукової та інноваційної діяльності дослідницького університету

Світові орієнтири наукової та інноваційної діяльності дослідницького університету
Важливим показником оцінки кожного ВНЗ є його визнання в різних рейтингах, що проводяться як в Україні, так і у світі. У Всеукраїнському рейтингу «Топ 200 – Україна» за три останні роки група лідерів серед ВНЗ принципово не змінюється. Торік НТУУ «КПІ» зайняв у ньому друге місце після КНУ ім. Т.Шевченка і перше – серед технічних вищих навчальних закладів. Та вимоги часу, необхідність інтегрування у світову систему освіти і науки обумовлюють доцільність нашої участі у світовому рейтингу. Першу спробу участі в Лондонському (Times-QS) рейтингу наш університет планує здійснити вже цього року. Нині нам важливо проаналізувати отримані у 2009 р. результати з позицій показників зазначеного світового рейтингу. Для отримання світових орієнтирів ми обрахували питомі показники десяти провідних університетів світу. Лідерами тут є Массачусетський технологічний інститут, Каліфорнійський університет Берклі та Стенфордський університет.

У цій статті хочу зупинитися на підсумках наукової й інноваційної діяльності всіх підрозділів нашого університету, їх порівнянні між собою і з показниками лідерів світового рейтингу, а також на основних завданнях університету на 2010 рік.

Підготовка та атестація наукових кадрів
До аспірантури та ад’юнктури університету зараховано 292 особи (за денною формою підготовки – 232 особи), до докторантури – 11 осіб. На даний час в аспірантурі та ад’юнктурі університету навчаються 655 осіб, у докторантурі проходять підготовку 29 докторантів. Як здобувачі при аспірантурі отримують консультації по темі кандидатської дисертації 142 особи, по темі докторської – 19 осіб. На жаль, сьогодні ми маємо, як мінімум, 130 потенційних наукових керівників, з них понад 80 докторів наук, які не займаються підготовкою наукових кадрів у нашому університеті.

Минулого року співробітниками, здобувачами та випускниками аспірантури та докторантури університету захищено 14 докторських і 74 кандидатські дисертації. У світовому рейтингу університетів прийнято такий питомий показник, як кількість захищених дисертацій PhD до загальної кількості студентів. У нас цей показник стосовно кандидатських дисертацій дорівнює 1,1 %. Середній по десяти провідних технологічних університетах світу дорівнює 10,3 %.

У 2010 р. мають бути значні позитивні зрушення в реформуванні аспірантури-докторантури в рамках Болонського процесу. Для нашого університету – це поступовий перехід до підготовки кожного аспіранта в рамках так званих структурованих докторських програм з вивченням спеціально розроблених фахових (дослідницьких) курсів докторантського рівня та між-дисциплінарних курсів за індивідуальним вибором, а також оцінка виконаної протягом року роботи заліковими кредитами.

Наукова робота студентів та молодих учених
У 2009 р. 4013 студентів брали участь у виконанні НДР проти 2847 у 2008 р. Результатом активізації наукової діяльності студентів у 2009 р. є збільшення кількості публікацій студентів самостійно (1755 проти 1469 у 2008 р.) і у співавторстві з викладачами (5369 проти 3184 у 2008 р.). За відмінну навчальну та науково-дослідну діяльність молоді науковці університету отримали у 2009 р. 12 стипендій Президента України, 283 іменних стипендій, премій та грантів.

Плідну роботу щодо активізації наукової роботи молоді здійснює НТСА та Студрада НТУУ «КПІ». У наших студентів є чимало слушних пропозицій стосовно вдосконалення організації наукової роботи молоді з урахуванням досвіду інших університетів країни та світу. Наш обов’язок – допомогти молоді здійснити їхні пропозиції у частині вдосконалення форм і методів роботи і в частині їхнього бажання навчатися в університеті світового рівня.

Інтеграція науки та освіти
У нашому університеті запроваджена система підготовки магістрів на основі власних досліджень викладачів та науковців університету із забезпеченням поглибленої фундаментальної складової як у навчанні, так і в наукових дослідженнях, під керівництвом науково-педагогічних і наукових працівників університету. У світовому рейтингу університетів прийнято питомий показник: відношення кількості магістрантів та аспірантів до кількості студентів. У нас цей показник сьогодні складає 12,9 % (з урахуванням спеціалістів – 29 %), а середній по десяти кращих технологічних університетах світу – 43 %.

У навчальних планах підготовки магістрів КПІ передбачено 30 % годин від загального обсягу на виконання дослідницької роботи. До наукових досліджень найбільш активно залучені магістри ФМФ, ІТС, ІФФ, ІХФ, ХТФ, ФЕЛ, ІПСА. З метою підтримки, стимулювання й розвитку наукової діяльності провідних викладачів уже четвертий рік департамент науки й інноватики проводить конкурс «Викладач-дослідник» і «Молодий викладач-дослідник». У 2009 р. з використанням результатів наукових досліджень опубліковано 73 навчальні посібники і 31 підручник з грифом МОН України. Наше завдання – забезпечити 100% участь магістрантів у виконанні наукових досліджень кафедр і наукових підрозділів.

Виконання держбюджетних і госпдоговірних тем
У 2009 р. виконувалось 172 держбюджетні науково-дослідні роботи, які фінансуються Міносвіти і науки України: з фундаментальних досліджень 64 роботи; з прикладних розробок – 108. Завершено і прийнято комісіями університету 68 держбюджетних науково-дослідних робіт. Виконувалось 3 НДР, які включені до Державного фонду фундаментальних досліджень та 6 НДР, включених до Державних науково-технічних програм. Згідно з держзамовленнями в 2009 р. виконувалося 14 проектів. Загальна кількість госпдоговірних робіт становила 159, також було виконано понад 600 договорів на послуги. Для підприємств та організацій м. Києва у 2009 р. виконувалось 105 госпдоговірних робіт, що складає 60% від усього обсягу робіт.

Як приклади успішних розробок 2009 року варто назвати такі. Під керівництвом проф. А.В.Праховника реалізовано пілотний зразок розосередженої мікроенергостанції корпусу № 22 з комплексним використанням відновлюваних джерел енергії та єдиною системою управління ними. Науковцями НДІ автоматизації експериментальних досліджень під керівництвом проф. Ю.М.Туза розроблено військовий вторинний еталон одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц, який за всіма параметрами перевищує Державний еталон України. Фахівцями РТФ під керівництвом проф. Ф.Ф.Дубровки розроблено і виготовлено багатопроменеві антенні системи різного призначення. Завершено державні випробування дослідного зразка створеної згідно з Указом Президента України автоматизованої системи управління (на замовлення одного із міністерств України). Ця комплексна розробка виконана науковцями шести підрозділів університету під науковим керівництвом акад. М.З.Згуровського і Ради головного конструктора у складі: проф. М.Ю.Ільченка, проф. С.О.Воронова, проф. Л.С.Глоби, доц. П.П.Маслянка, М.І.Прокоф’єва, проф. С.Ф.Теленика.

На сьогодні в НТУУ «КПІ» успішно діє і творчо розвивається система підготовки кадрів для установ НАН України, вищих навчальних закладів та науково-виробничих об’єднань з метою забезпечення кадрового супроводу розробок НАН України та Київської політехніки, а також проведення спільних наукових досліджень. Спільно з НАН України створено Відділення цільової підготовки за 9 напрямами, завдяки чому значно посилюється взаємодія освіти з наукою і виробництвом.

Наукові публікації та посилання на них
Помітну роль у пришвидшенні опублікування результатів творчого доробку аспірантів, здобувачів наукових ступенів, співробітників і викладачів університету відіграють періодичні видання університету, загальна кількість яких становить сьогодні вже 29. Але не кількість видань університету і навіть не кількість публікацій сьогодні визначає один із ключових показників світового рейтингу. Мова йде про показник «Цитування викладацького складу», який оцінюється у 20% від загальної суми світового рейтингу університетів.

Джерелом для цієї оцінки є бази даних реферативної і цитованої науково-дослідницької літератури, які розробляються низкою спеціалізованих організацій. Існує оціночний показник «Google Scholar», що характеризує зовнішні посилання на наукові статті нашого університету. За цим параметром ми знаходимося нижче шостого місця серед ВНЗ України. Наш показник у 2 рази менше відповідного показника КНУ ім. Т.Шевченка та Донецького НТУ.

Починаючи з 2007 року реферативна база даних Scopus, що є найбільшою у світі за обсягом документів і кількістю періодичних видань, використовується у світовому рейтингу університетів для визначення показника цитування науковців відповідного ВНЗ. Середнє значення індексу цитування десяти провідних університетів світу складає 325 (КПІ – 25). Цитування як окремого науковця, так і в цілому університету оцінюється індексом Хірша (Н-Індекс). Найбільшу кількість цитувань мають статті, що друкувалися у видавництвах American Chemical Society – 23,6 посилань на одну статтю, Wiley – 9,5 і Elsevier – 4,2. У рейтингу 100 найбільш цитованих у Scopus науковців України 62 і 68 місця займають проф. С.М.Пересада (каф. автоматизації електроме¬ханічних систем та електроприводу, ФЕА) і проф. А.А.Фокін (каф. органічної хімії, ХТФ), які мають індекс Хірша 12 (кількість цитувань у базі Scopus 861 і 677 відповідно).

Співробітниками НТБ ім. Г.І.Денисенка у грудні 2009 р. проведено визначення показників цитування докторів наук і професорів НТУУ «КПІ». Кращі значення індексу Хірша мають такі вчені: проф. В.М.Горшков (ФМФ), Б.Ю.Корнілович і О.Г.Юрченко (ХТФ), О.В.Гомонай і О.І.Клєсов (ФТІ), А.О.Снарський (ФМФ), Ю.І.Якименко (ФЕЛ) та ін. Для поліпшення індексу цитування наших науковців ми маємо суттєво вдосконалити систему періодичних видань університету.

Досвід інноваційної діяльності
Для НТУУ «КПІ» інноваційна діяльність є невід’ємною складовою дослідницького університету поряд з освітою та наукою, тобто діяльність у трьох вимірах. Прикладами такої результативної діяльності є ННК «ІПСА», ФММ, ІЕЕ, ФЕА, ІХФ, ВПІ. Завдання полягає в організації діяльності у трьох вимірах у всіх підрозділах університету, використовуючи можливості інноваційної інфраструктури університету – наукового парку і технопарку «Київська політехніка». Науковим парком у 2009 р. виконувалося 18 науково-дослідних і впроваджувальних робіт з обсягом 1 млн 200 тис. грн. Але кількість інноваційних проектів наукового парку для масштабів КПІ має бути значно більшою. Однією з перспективних інноваційних структур університету є Центр з більш чистого виробництва, що виконує проект за завданням Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).

Створення в університеті належних умов для охорони прав інтелектуальної власності, використання її для інноваційного розвитку – основне завдання відділу з питань інтелектуальної власності. У 2009 р. від університету в Укрпатент було подано 266 заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі, з них 13 заявок – на винаходи. У співавторстві із студентами університету було подано 168 заявок. У 2009 р. університетом було отримано 275 патентів на винаходи та корисні моделі, в тому числі у співавторстві зі студентами – 156, на винаходи – 9, з них один зі студентом. Наше ключове завдання – всі новації, створені в університеті, мають захищатися від імені університету.

З метою ознайомлення суспільства з досягненнями вчених університету, сприяння впровадженню науково-технічних розробок, створення умов для введення в обіг об’єктів права інтелектуальної власності науковими підрозділами університету, відділом з питань інтелектуальної власності була організована участь у виставках, конференціях, форумах. Усього підрозділи університету брали участь у 166 виставках, у тому числі 42 міжнародних, де було виставлено 388 експонатів, отримано 27 нагород. Науковці університету організовують і беруть участь у численних конференціях і семінарах. Усього університетом організовано і проведено 485 конференцій і семінарів, у тому числі 135 міжнародних.

Забезпечення наукових досліджень і підготовки кадрів
В університеті у 2009 р. на штатних посадах працювало 2658 науково-педагогічних працівників, серед них 341 доктор наук, 1391 кандидат наук, зокрема майже 20 % молодих (до 35 років) викладачів. Високий рівень виконання наукових досліджень здійснюють 740 штатних співробітників НДЧ університету, що становить 25 % від загальної кількості всіх науково-педагогічних та наукових кадрів. Серед них – 25 докто¬рів наук та 142 кандидати наук, наукових штатних співробітників 246 осіб та 213 осіб інженерного складу. Упродовж 2009 р. ряди науковців поповнили 20 аспірантів та 37 молодих спеціалістів. Наш найбільший резерв – збільшення кількості вчених, що виконують наукові проекти. Адже сьогодні беруть участь у цій роботі лише 46 % докторів і 16 % кандидатів наук.

У 2009 р. НТО «КПІ-Телеком» продовжило роботи зі створення та модернізації оптичних каналів, з розвитку мережі доступу в гуртожитках. Кількість користувачів комп’ютерної мережі в гуртожитках збільшилась з 7300 до 8900. Інтеграція корпоративної мережі університету з іншими інформаційними мережами забезпечується через зовнішні інтернет-канали. У 2009 р. ємність каналів університету у «світовий» сегмент мережі Інтернет була збільшена з 120 Мб/с (грудень 2008 р.) до 300 Мб/с (грудень 2009 р.). Враховуючи завантаження цих каналів, уже з 1 січня 2010 р. ємність каналів збільшена до 400 Мб/с.

Головними інформаційними ресурсами зовнішньої презентації університету в Інтернеті є інформаційні сайти та портали. Світовий орієнтир стосовно якості інформаційних ресурсів web-сайтів університетів надає наукометрична база Webometrics. Згідно з даними Webometrics на липень 2009 р. НТУУ «КПІ» зайняв 2173 місце з 6000 університетів світу (на грудень 2008 р. було 2401 місце з 4000 університетів). Але ми ще значно відстаємо від КНУ ім. Т.Шевченка і Донецького НТУ.

Основним джерелом інформації в сучасному глобалізованому світі є web-сайт і стан оприлюдненої на ньому наукової роботи, оціненої за інформацією, яка розміщена на сайтах університету. Тому ми маємо суттєво збільшити обсяг інформації щодо результатів наукової діяльності на всіх сайтах університету, які мають бути переведені на нову адресу kpi.ua.

Розвиток науково-технічної бібліотеки. Фонд НТБ становить 2715198 примірників, із них 1,5 млн підручники і навчальні посібники. Кількість читачів – 42 222. Надходження до бібліотеки – 35 297 примірників, 7136 назв. Щорічно зростає кількість нових надходжень до бібліотеки українською мовою. Так, у 2007 р. вони становили 67, в 2008 – 70, в 2009 – 73 назв. Кількість комп’ютерної техніки в бібліотеці – 130 одиниць, в 11 читальних залах є доступ до Інтернет, два комп’ютери виділені для роботи з електронною поштою. Ключове завдання бібліотеки – збільшення фондів на електронних носіях інформації.

Вивчення історії науки і техніки, розвиток музейної справи  проводилися Державним політехнічним музеєм з метою подальшої профорієнтації молоді, залучення її до визначних подій, що відбуваються в країні, виховання в них поваги до професії інженера та історії нашого університету. Кількість відвідувачів у 2009 р. склала понад 17 тисяч осіб (за весь час діяльності музею – більше 200 тис. осіб). У складі 48 делегацій, що відвідували НТУУ «КПІ», з музеєм ознайомилися представники більш ніж 30 країн світу. Керівники університетів Швеції, Китаю, Японії, Ізраїлю, Польщі, Росії виявили значний інтерес до музею і залишили відгуки в Книзі почесних гостей.

Продовжуючи започаткований у 2001 р. цикл наукових читань «Видатні конструктори України», у 2009 р. пройшли наукові читання, присвячені В.П.Линнику – конструктору оптичних приладів, Герою Соціалістичної Праці, двічі лауреату Державної премії, академіку АН СРСР; В.Ф.Боброву – авіаційному конструктору, ректору КПІ (1921–1929 рр.), директору МАІ (1936–1938 рр.); М.Л.Духову – генерал-лейтенанту інженерно-технічної служби, лауреату п’яти Державних та Ленінської премій, конструктору бронетехніки ядерної та термоядерної зброї, тричі Герою Соціалістичної Праці; Г.Є.Лозино-Лозинському – двічі лауреату Державних та Ленінської премій, Герою Соціалістичної Праці, видатному конструктору авіаційно-космічних систем. Підготовлено до видання 2-й том «Видатні конструктори України», матеріали наукових читань, проведених у 2009 р.

Визнання досягнень науковців і студентів університету
 У 2009 році ректора університету академіка НАН України М.З.Згуровського та НТУУ «КПІ» відзначено найвищою почесною нагородою Соціалістичної Республіки В’єтнам для іноземних громадян і організацій – орденами Дружби. Ці нагороди від Президента СР В’єтнам вручено НТУУ «КПІ» та його ректору за сприяння в галузі освіти, підготовки кадрів, за розвиток наукових досліджень, активний внесок у поглиблення і зміцнення традиційних дружніх відносин між В’єтнамом та Україною.

На рівні Указів Президента України у 2009 році відзначено 17 наших науковців. Декан ФІОТ д.т.н., проф. О.А.Павлов разом з колегами з наукових установ НАН України та ВНЗ МОН України відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць з інформатики.

За комплекс підручників «Інформатика» (під загальною редакцією М.З.Згуровського) у семи книгах Державною премією України в галузі науки і техніки відзначені заступник директора ІПСА д.т.н., проф. Н.Д.Панкратова та співробітники ФІОТ д.т.н., проф. В.М.Томашевський і к.т.н., доц. Т.В.Ковалюк. Державною премією України в галузі науки і техніки за наукову роботу в галузі гідроакустики відзначені співробітники ФЕЛ д.т.н., проф. В.С.Дідковський та д.т.н., проф. О.Г.Лейко.

Щорічна премія Президента України для молодих учених у 2009 році присуджена: доценту ММІ к.т.н. Ю.М.Сидоренку за роботу «Експериментальні та чисельні методи визначення і оптимізації параметрів осколкового поля вісесиметричних конструкцій, навантажених внутрішнім імпульсним тиском»; ст. викладачеві ФЕА к.т.н. Ю.В.Перетятко за роботу «Розробка та впровадження самоутримних ізольованих і високовольтних захищених проводів ліній електропередач напругою до 132 кВ».

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки отримали: д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри ФМФ В.В.Булдигін; д.т.н., професор, заступник директора ІПСА В.Д.Романенко; д.т.н., професор ІТС О.І.Лисенко; д.т.н., професор, декан ТЕФ Є.М.Письменний; д.т.н., професор, проректор НТУУ «КПІ» Г.Б.Варламов. Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» отримали доцент ФТІ О.В.Остапенко та д.т.н., професор, завідувач кафедри ФЕЛ В.І.Тимофєєв. Доценту ІХФ І.О.Мікульонку присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України». Старші викладачі ВПІ В.М.Іванов-Ахметов та Ю.В.Пшеничний отримали звання «Заслужений художник України».

За визначні досягнення в галузі теорії твердого тіла і статистичної фізики академік, професор ФМФ В.Г.Бар’яхтар нагороджений Золотою медаллю ім. Вернадського НАН України, а також за визначний внесок в освіту – Золотою медаллю ім. Ушинського Академії педагогічних наук України. У лютому 2009 р. д.т.н., професора Ю.І.Якименка обрано академіком НАН України. Також у 2009 р. різними нагородами відзначено ще 130 науковців і 167 студентів.

Порівняння наших показників з досягненнями шести ВНЗ з Російської Федерації, які у 2009 році ввійшли до світового рейтингу ТОП-600, свідчить, що участь НТУУ «КПІ» у світовому рейтингу 2010 року вже є своєчасною, хоча, як показує досвід, з першого разу ввійти до переліку 600 кращих університетів світу досить проблематично.

Порівняння наших результатів 2009 року з показниками досягнень закордонних університетів – лідерів світового рейтингу серед технологічних навчальних закладів – показує, що ми маємо відставання. Але це відставання не є катастрофічним і зумовлено в основному неоднаковим внеском окремих структурних підрозділів у загальні результати діяльності університету.

Таким чином, нашим основним завданням на 2010 рік є покращання показників наукової та інноваційної діяльності з орієнтиром на досягнення університетів, що займають чільні місця у світовому рейтингу університетів. Тільки це може стати запорукою того, що Київська політехніка, долучившись до участі у світовому рейтингу, може розраховувати на певне відзначення своєї роботи.

М.Ю.Ільченко, проректор
з наукової роботи НТУУ «КПІ»
Створено 07.10.2013 14:38
Змінено 07.10.2013 14:42