Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
Посилання
  
Галузь науки
Проблематика
  
1727-7337
Технічні науки
наукові досягнення в галузі проблем розвитку теорії, практики конструювання та технології авіаційно-космічної техніки, систем управління, радіоелектронних і комп'ютерних систем, інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами
  
​​Технічні науки​
  
​1605-9360
​Медичні науки
  
​Медичні науки
  
​0320-9466
​Історичні науки

Огляд архівних джерел, висвітлення питань з архівознавства, документознавства, джерелознавства, інших спеціальних історичних дисциплін, теорії та практики архівної справи

  
​Медичні науки
  
​2076-2886
​Технічні науки

в​исвітлення питань моделювання об'єктів і систем управління, інформаційно-вимірювальних систем, інформаційно-управляючих комплексів і систем, оптимального управління об'єктами та системами, методів побудови адаптивних систем управління, цифрових і дискретних систем управління, сучасних технічних засобів, комплексів і систем, енергетичного менеджменту, економіки науково-технічного прогрессу

  
​0135-1710
​Технічні науки

висвітлення питань комп’ютерної інженерії, математичного моделювання, оптимізації та процесів управління, автоматизації проектування та діагностики, інформаційних інтелектаульних систем, проектування інтегральних схем і мікросистем, комп’ютерної технології в освіті

  
Історичні науки; Філологічні науки​

кращі прозові та поетичні твори, історико-краєзнавчі, публіцистичні матеріали, наукові роботи з актуальних проблем вітчизняної історії, краєзнавства, мовознавства, теорії та історії літератури

  
​0005-111X
​Технічні науки

Технологии, оборудование и материалы для сварки, закалки, пайки и нанесения защитных покрытий

  
Технічні науки​

бетоны, заводское производство, строительное производство, в помощь проектировщику, теория бетона и железобетона, механика композитов, механика разрушения, надежность и долговечность сооружений, экономия ресурсов, использование промышленных отходов, стандарты

  
Технічні науки​
  
  
Економічні науки​

освещение результатов научных исследований в области экономических наук

  
​Технічні науки​
  
​Технічні науки

висвітлення питань проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації автомобільних доріг і переходів через водотоки; штучних і підземних транспортних споруд; виробничих підприємств; організації та економіки будівельного виробництва та розвитку дорожньо-будівельної індустрії; екології та охорони навколишнього середовища; дорожніх умов і безпеки руху; інженерної механіки транспортних споруд

  

координація зусиль вітчизняних та зарубіжних академічних наукових центрів і навчальних закладів з метою розробки нових методологічних засад для вивчення комплексу проблем, пов'язаних із впливом Біблії на духовне життя цивілізації, функціонування традицій у загальнокультурному просторі

  
​Біологічні науки; Ветеринарні науки; Економічні науки; Сільськогосподарські науки; Технічні науки

надання матеріалів з питань біологічних, сільськогосподарських, технічних, ветеринарних та економічних наук

  
​Сільськогосподарські науки

висвітлення новітніх досягнень у галузі ботаніки, землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, селекції та насінництва

  
Біологічні науки; Сільськогосподарські науки​

висвітлення питань екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони грунтів, біорізноманіття екосистем​​

  
Економічні науки​

висвітлення досвіду та новітніх наукових розробок у галузі сільського господарства

  
Економічні науки​
  
0587-2596​
Сільськогосподарські науки​
  
1562-9945​
Технічні науки​
  
1029-7200​

бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство, книгознавство, інформаційна діяльність

  
Економічні науки​

висвітлення розвитку економічної науки та підприємництва

  
​Юридичні науки

висвітлення інформації у галузі права

  
Медичні науки​

висвітлення наукових розробок у галузі анестезіології та інтенсивної терапії

  
1996-4536​
Біологічні науки​
  
0136-1732​
Технічні науки; Хімічні науки​

висвітлення питань поверхневих явищ у розплавах, адгезії, змочування, капілярних питань властивостей металевих і неметалевих розплавів, процесів розтікання рідких фаз по твердих, технологічних процесах пайки неметалевих матеріалів та розробки композиційних матеріалів

  
0555-2656​
Технічні науки​

ознайомлення з теоріями природного та штучного інтелекту методами математичного й апаратного моделювання, механізмами людського інтелекту, принципами побудови програмних і апаратних засобів, приладів та технологічних процесів у галузі штучного інтелекту

  
Економічні науки​

питання новітніх досліджень та актуальних досягнень у галузях економіки та підприємництва в сучасних аспектах економічного і політичного устрою України

  
0233-7657​
Біологічні науки; Хімічні науки​

висвітлення результатів фундаментальних і прикладних досліджень взаємозв'язку структури і функцій біополімерів, їх взаємодії у процесі утворення й функціонування надмолекулярних структур, участі біополімерів у процесах регуляції експресії генетичної інформації, диференціювання, онкогенезу, взаємодії клітина–вірус

  
​2074-7896
Біологічні науки​
  
​Історичні науки
  
Соціальні комунікації; Філологічні науки​
  
​Медичні науки
  
​Медичні науки
  
​Технічні науки​

висвітлення результатів наукових та практичних досліджень щодо актуальних проблем у галузі інформаційних технологій

  
Медичні науки​
  
Юридичні науки​

висвітлення питань сучасної української юридичної науки, державотворення в Україні, розробки новітніх наукових концепцій, вдосконалення чинного законодавства

  
Політичні науки; Філософські науки​

висвітлення політичних та філософських проблем розвитку суспільства

  
Історичні науки; Політичні науки​​
  
0032-4795​
​Технічні науки

Теория и технологии получения порошков; обработка давлением пористых полуфабрикатов; получение и исследование свойств материалов на основе порошков металлов, тугоплавких соединений и керамики; основы теории и технологии нанесения покрытий; получение и изучение свойств волокнистых и высокопористых дисперсно-упрочненных и армированных, функционально-градиентных и слоистых материалов на порошковой основе; наноструктурные материалы; исследование гетерогенных равновесий в многокомпонентных системах

  
Сільськогосподарські науки​

висвітлення широкого кола питань сучасного агровиробництва з впровадження екологічних та енергозберігальних технологій у землеробстві, зберігання сільськогосподарської продукції, соціального облаштування села, особливостей маркетингової діяльності в АПВ

  
1815-3194​
​Філософські науки​

Науково-методичний педагогічний журнал

  
​Історичні науки

Бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство, книгознавство, інформатика

  
Геологічні науки; Хімічні науки​

висвітлення питань пошукової та екологічної геохімії

  
​Психологічні науки; Юридичні науки

висвітлення питань права та психології

  
Юридичні науки​

висвітлення питань правового забезпечення політичного та соціально-економічного реформувань, становлення громадянського суспільства в умовах ринкових відносин, господарсько-правового забезпечення стабілізації та розвитку економіки України

  
1727-1584​
Економічні науки; Психологічні науки; Соціальні науки; Технічні науки; Юридичні науки​

висвітлення методологічних засад державності, права та безпеки, теорії та практики правоохоронної діяльності, теорії та історії держави та права, кадрової роботи в органах внутрішніх справ, трудового права, права соціального забезпечення, економіки, підприємництва, цивільного, господарського права, соціології, психології, технічних наук

  
​1681-0015
​Біологічні науки; Ветеринарні науки; Сільськогосподарські науки
  
​0555-2656
​Технічні науки

ознайомлення з теоріями природного та штучного інтелекту методами математичного й апаратного моделювання, механізмами людського інтелекту, принципами побудови програмних і апаратних засобів, приладів та технологічних процесів у галузі штучного інтелекту

  
Історичні науки​

висвітлення питань вітчизняної та всесвітньої історії

  
​0233-7657
​Біологічні науки; Хімічні науки

висвітлення результатів фундаментальних і прикладних досліджень взаємозв'язку структури і функцій біополімерів, їх взаємодії у процесі утворення й функціонування надмолекулярних структур, участі біополімерів у процесах регуляції експресії генетичної інформації, диференціювання, онкогенезу, взаємодії клітина–вірус

  
Юридичні науки​
  
1684-8489​

висвітлення питань теорії та історії державного управління, функціонування механізмів державного управління, місцевого самоврядування

  
0132-1331​
Юридичні науки​
  
​0869-2491
Правові науки; Юридичні науки​

Щорічник наукових праць

  
​Філософські науки

висвітлення актуальних проблем філософських наук і гуманітарного знання

  
Політичні науки; Правові науки​

історичний сучасний аналіз подій, які відбуваються в Україні та в світі, прогноз їх наслідків, надання до них політичного, соціологічного, економічного, правового коментаря

  
​Біологічні науки; Сільськогосподарські науки

висвітлення теоретичних і наукових питань науки і освіти АПК

  
​Економічні науки
  
​Біологічні науки

молекулярна біотехнологія; нанобіотехнологія; імунобіотехнологія, біосенсорика та молекулярна діагностика; технологія одержання біологічно активних речовин; біотехнологія трансгенних організмів; біотехнологія одержання продуктів та їстівних домішок; стовбурові клітини та генна терапія; біотехнологія і здоров'я людини; біотехнологічні прилади та промислове обладнання; агробіотехнологія; біодеструкція та утилізація відходів; правові та етичні аспекти біотехнології

  
2074-9481​
Національна безпека; Технічні науки; Юридичні науки​

висвітлення питань безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, інформаційних технологій, практичних аспектів захисту інформаційних ресурсів, нормативно-правових, методологічних і метрологічних аспектів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, функціонування системи крипторгафічного захисту інформації, тенденцій розвитку системи захисту інформації

  
​Юридичні науки

висвітлення питань конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, фінансового, банківського права, правового забезпечення господарювання в умовах ринкової економіки, перспектив розвитку законодавства у даній сфері та розвитку правової системи України

  
Культурологія; Мистецтвознавство; Філософські науки​

висвітлення активізації науково-дослідницької діяльності фахівців галузі культури і мистецтва, спрямованої на розробку науково-теоретичних засад духовної розбудови України

  
Юридичні науки​

Науково-практичний журнал

  
1819-0464​
Медичні науки​

Науково-практичний журнал

  
1727-9895​
Технічні науки​

Теоретична електротехніка, енергетичні системи та комплекси, електричні машини та апарати, технологічне електрообладнання та електротранспорт, напівпровідникові перетворювачі, вимірювачі та вимірювальні системи

  
​1683-4720
Фізико-математичні науки​

висвітлені питання у різних галузях математики, механіки і кібернетики: теорії функцій, теорії ймовірностей і математичної статистики, алгебри, диференціальних рівнянь, динаміки твердого тіла, теорії пружності та гірської механіки, математичних і технічних проблем кібернетики, теорії автоматів, технічної діагностики дискретних систем, а також їх застосувань

  
​0453-8048
​Фізико-математичні науки

висвітлення результатів вирішення фізико-математичних питань стосовно біологічних систем різного рівня організації, зокрема методами експериментальної і теоретичної фізики та математичного моделювання, за розділами: молекулярна біофізика, біофізика клітини, біофізика складних систем, медична фізика, дiя фізичних факторів на біооб'єкти, методи біофізичних досліджень

  
2072-9812​
​Фізико-математичні науки

висвітлення питань у галузі теоретичної математики, розділ диференціальної геометрії, нелінійних диференціальних рівнянь, математичної фізики, біології та економіки

  
​Історичні науки

висвітлення оригінальних і оглядових робіт з питань археології та історії Боспору та Східного Криму

  
Біологічні науки; Хімічні науки​

висвітлення результатів з різних розділів хімії та біохімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, органічної фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії, імунології та суміжних ділянок науки

  
Економічні науки; Технічні науки​

висвітлення результатів фундаментальних теоретичних розробок та найбільш значних прикладних досліджень у галузі технічних і природничих наук

  
​2078-0877
Технічні науки​

висвітлення механізації сільського господарства; енергетики, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва; прикладна геометрія та інженерна графіка

  
​Історичні науки

розгляд теоретико-методологічних і практичних проблем пам’яткознавства та музеєзнавства

  
1561-9087​
Фізико-математичні науки​

Науковий журнал

  
1810-3022​
Фізико-математичні науки​

математичне моделювання та керування різноманітними процесами природознавства, техніки та економіки, страхування, інвестування, фінансування, особливо в тих галузях, що спираються на стохастичні методи, а також практичні засоби та алгоритми розв’язування задач

  
Економічні науки​

Збірник наукових праць

  
0032-8243​
Технічні науки​

Международный научный журнал

  
1810-3022​
Фізико-математичні науки​

Науковий збірник

  
​Біологічні науки; Географічні науки

висвітлення питань геологічної будови, клімату, поверхневих та підземних вод, грунтів, рослинного і тваринного світу, охорони природи, рекреації, природних ресурсів

  
​Історичні науки; Культурологія; Мистецтвознавство; Політичні науки; Філологічні науки

висвітлення матеріалів з літератури, мистецтвознавства, культурології, історії, краєзнавства, філології, а також діяльності української діаспори

  
Біологічні науки​
висвітлення результатів наукових досліджень у галузях ботаніки, ентомології, фізіології людини і тварин, фізіології рослин, генетики, гідробіології, екології
  
​1609-0462
​Юридичні науки

проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією

  
​966-5551-049-5
Історичні науки​

археологічні дослідження у Придніпровському регіоні

  
​1994-1722
​Біологічні науки

орнитология

  
​Технічні науки

висвітлення шляхів розвитку та вдосконалення будівельних конструкцій в Україні

  
  
​1684-7903
​Медичні науки
  
​Економічні науки

висвітлення питань бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту; проблем теорії, методології, організації

  
​0513-1634
​Біологічні науки; Сільськогосподарські науки

інформування про результати сільськогосподарських та біологічних досліджень науковців ДНБС

  
​2074-5370
​Економічні науки

висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень економічної науки за всіма напрямками розвитку світової цивілізації

  
​Юридичні науки

висвітлення питань реалізації правової політики, організаційного забезпечення діяльності Міністерства юстиції України, судів, нотаріату, адвокатури

  
​Технічні науки

висвітлення науково-технічних досягнень у сфері будівництва, теплопостачання, газопостачання, вентиляції

  
​0084-5604
​Біологічні науки

фауна и систематика, экология, этология, описательная и сравнительная морфология, физиология, поведение, зоологические аспекты охраны природы

  
​Медичні науки
  
​Технічні науки
1 - 100Далі